Uzak Masaüstü Bağlantısı Sırasında Oturum Hatası

Sürekli sunucu odasına gidip işlem yapmamak için RDP ile bağlanarak işlerinizi yürütüyorsunuzdur. Bir gün bağlanmaya çalıştığınızda “The terminal server has exceeded the maximum number of allowed connections.” diye bir uyarı mesajı ile karşılaşırsanız sıkıntı yapmayın. Terminal Hizmetleri’ni çalıştıran sunucunuzda oturumunuz zaman aşımında kaldığı için oturumunuz açık kalmış olabilir. Sunucu üzerinde var olan oturumları kapatmak için aşağıda belirteceğim yöntemleri uygularsanız sunucunuza giriş yapabilirsiniz.

Başlat > Çalıştır bölümüne belirteceğim komutlardan birini girin.

mstsc /v:0.0.0.0 /admin ya da mstsc /v:0.0.0.0 /console

Not: 0.0.0.0 olan IP sizin sunucunuzun IP adresidir.

Daha sonra Görev Yöneticisinden Kullanıcılar bölümüne gelerek var olan oturumları sonlandırıyoruz.

Deneyim

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store