Merhaba, linux üzerinde kullandığınız bazı web servislerinin log kayıtlarını aşağıdaki listeden görüntüleyebilirsiniz. Listeyi sürekli güncel tutmayı hedefliyorum.

DirectAdmin/var/log/directadmin/error.log
/var/log/directadmin/errortaskq.log
/var/log/directadmin/system.log
/var/log/directadmin/security.log
Apache/var/log/httpd/error_log
/var/log/httpd/access_log
/var/log/httpd/suexec_log
/var/log/httpd/fpexec_log
/var/log/httpd/domains/domain.com.error.log
/var/log/httpd/domains/domain.com.log
/var/log/messages (generic errors)
Proftpd/var/log/proftpd/access.log
/var/log/proftpd/auth.log
/var/log/messages (generic errors)
Dovecot and vm-pop3d/var/log/maillog
/var/log/messages
named (bind)/var/log/messagesexim/var/log/exim/mainlog
/var/log/exim/paniclog
/var/log/exim/processlog
/var/log/exim/rejectlog
mysqldRedHat:/var/lib/mysql/server.hostname.com.errFreeBSD and Debian:/usr/local/mysql/data/server.hostname.com.errcrond/var/log/cron

Birol Bavaş

Deneyim

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store